Д-р Зоран Станков

Д-р Зоран Станков, ръководител на Отделение по ендоваскуларна терапия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ, защити образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление „Медицина“ и научна специалност „Кардиология“ с дисертация на тема „Ендоваскуларно лечение при тип А и тип Б дисекация на аортата“. Научен ръководител на Първото у нас клинично проучване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б. Научният труд на д-р Зоран Станков представя първото в България голямо клинично и изключително значимо проучване върху ендоваскуларното лечение на аортна дисекация тип А и тип Б. дисертацията е проф. д-р Иво Петров, дмн.